INTEGRITETSPOLICY FÖR H. LUNDBECK AKTIEBOLAG

H. LUNDBECK AKTIEBOLAG VÄRNAR OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET

H. Lundbeck Aktiebolag, org.nr. 556039-8462, (”Bolaget”) värnar om att dina personuppgifter ska behandlas på ett integritetssäkert sätt med god skyddsnivå och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Denna Integritetspolicy beskriver hur Bolaget behandlar personuppgifter om dig som hälso- och sjukvårdspersonal och om dig som (potentiell och befintlig) kund, leverantör och samarbetspartner, samt företagsrepresentant för (potentiell och befintlig) kund, leverantör och samarbetspartner. Integritetspolicyn beskriver även hur Bolaget behandlar personuppgifter om dig som besöker Bolagets hemsidor www.lundbeck.se, www.alltompms.se, www.alltommigrän.se, www.premalex.se, www.vyepti.se och www.brintellix.se, samt personuppgifter som rapporteras in via kontaktformulären på dessa hemsidor. Integritetspolicyn beskriver också hur Bolaget behandlar personuppgifter om du ansöker om anställning hos Bolaget.
Denna Integritetspolicy gäller inte om du som extern använder Bolagets Compliance Hotline. Om du som extern använder Bolagets Compliance Hotline, vänligen läs integritetspolicyn här.
Vid frågor om Bolagets integritetsskydd är du alltid välkommen att kontakta Bolaget. Bolagets kontaktuppgifter framgår nedan under rubriken ”Kontaktinformation”.


Personuppgiftsansvarig och Dataskyddsombud

Bolaget är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarigt för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning. Bolaget strävar efter att i alla sina kontakter värna om din integritet.
Bolaget har utsett H. Lundbeck A/S till dataskyddsombud (”DPO”). DPO har bland annat till uppgift att övervaka att Bolagets behandling av personuppgifter sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. DPO nås via mejl på Dataprivacy@Lundbeck.com.
Om du kontaktar DPO kommer H. Lundbeck A/S att behandla de personuppgifter du anger i ditt meddelande, i syfte att behandla och svara på detta. Vänligen läs mer angående denna behandling här.


Vilka personuppgifter hanterar Bolaget?

Personuppgifter är alla upplysningar och all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet. Det är uppgifter om dig och din person.
Med behandling avses varje typ av åtgärd som vidtas med personuppgifter, såsom insamling, lagring, användning, bearbetning och överföring av personuppgifter.


Hälso- och sjukvårdspersonal

Bolaget samlar in och lagrar följande information om dig som Bolaget behöver för att kunna kontakta dig och fullgöra Bolagets åtaganden gentemot dig som hälso- och sjukvårdspersonal.

 • Person- och kontaktinformation, såsom namn, ålder, kön, födelsedatum, postadress, samt telefonnummer och e-postadress som lämnas i tjänsten.
 • Yrkesmässig information, såsom kompetensområde och arbetsplats.
 • Fotografier.
 • Betalningsinformation, såsom bankuppgifter, kontonummer och i före­kommande fall IBAN, SWIFT m.m.
 • I förekommande fall uppgifter om kostpreferenser (t.ex. i anledning av företagsevenemang och andra sammankomster).
 • Övriga uppgifter du lämnar i rollen som hälso- och sjukvårdspersonal, såsom dina erfarenheter, bedömning och synpunkter rörande terapiområden och behandlingsstrategier samt uppfattning om läkemedelsföretagens produkter. Även samarbetspartners och relationer, medverkan i budgetcykler, processer och projekt.
 • Uppgifter om din organisations kontrakt avseende tjänster/produkter och utbetalda ersättningar.
 • Uppgifter om antal patienter, patientkategorier, deltagande i kliniska studier, utbildningsaktiviteter och förskrivning av läkemedel.Potentiella och befintliga kunder, leverantörer och samarbetspartners samt företagsrepresentanter för potentiella och befintliga kunder, leverantörer och samarbetspartners

Bolaget kan samla in och lagra följande information om dig i egenskap av (potentiell och befintlig) kund, leverantör eller samarbetspartner till Bolaget eller företagsrepresentant på ett bolag som är (potentiell och befintlig) kund, leverantör eller samarbetspartner till Bolaget. Bolaget behöver dessa uppgifter för att kunna kontakta dig i din egenskap av (potentiell och befintlig) kund, leverantör eller samarbetspartner till Bolaget eller representant för (potentiell och befintlig) kund, leverantör eller samarbetspartner till Bolaget och för att fullgöra Bolagets åtaganden gentemot dig eller bolaget för vilket du är representant.

 • Person- och kontaktinformation, såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress, titel, befattning och arbetsgivare.Besökare av Bolagets hemsidor

I samband med att du besöker Bolagets hemsidor samlar Bolaget in följande information om dig som Bolaget behöver för att kunna förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla sina hemsidor.

 • Tekniska uppgifter, såsom typ av webbläsare, operativsystem, sökmotor, användarens ursprung, längden på besöket av webbplatsen, IP-adress, nätverksplats, sökord och information om din dator. Användare av kontaktformulär via www.lundbeck.se för rapportering av biverkning

Bolaget samlar in uppgifter via ett kontaktformulär för rapportering av biverkningar avseende Bolagets läkemedel. Bolaget har en skyldighet att registrera, övervaka och analysera de biverkningar som rapporteras, och att utföra medicinsk och vetenskaplig utvärdering av eventuella biverkningar som kan relateras till någon av Bolagets produkter.

 • Person- och kontaktinformation, såsom namn/initialer, adress, e-postadress, land, födelsedata, ålder/åldersgrupp och kön.
 • Information om hälsa och medicinering.
 • Information om sexliv/sexuell läggning.
  Generellt sett begärs och samlas inte dessa uppgifter in. Uppgifterna samlas in och behandlas endast i de fall dessa rapporteras i samband med en biverkningsrapport, vilken Bolaget har rättsliga förpliktelser att hantera.
 • Brottmålsdomar/brott.
  Uppgifter om brottmålsdomar/brott begärs och samlas generellt inte in. Uppgifterna kan dock behandlas om dessa förekommer i biverkningsrapporter, vilka Bolaget har en rättslig förpliktelse att hantera. Biverkningsrapporterna kan innehålla uppgifter om brottmålsdomar/brott där uppgifterna är relevanta för medicinsk och vetenskaplig bedömning och utvärdering av fall. Detta kan exempelvis vara uppgifter om aggressiva handlingar gentemot andra som en biverkning eller uppgifter om framförande av fordon under medicinering.
 • Eventuella övriga upplysningar, som har lämnats av dig, som kan anses utgöra personuppgifter.


För dig som rapporterar å en patients vägnar (hälso- och sjukvårdspersonal eller annan) samlas följande personuppgifter in:

 • Kontaktinformation, såsom namn/initialer, adress, land och e-postadress.
 • Hälso- och sjukvårdspersonals titel/yrke.
 • Eventuella övriga upplysningar, som har lämnats av dig, som kan anses utgöra personuppgifter.Användare av kontaktformulär via Bolagets hemsidor för annat än rapportering av biverkning

Bolaget samlar in uppgifter via ett kontaktformulär på sin hemsida för att kunna hantera frågor om Bolagets läkemedel och andra övriga frågor.

 • Person- och kontaktinformation, såsom namn, telefonnummer, e-postadress och land.
 • Namn på organisation.
 • Eventuella övriga upplysningar, som har lämnats av dig, som kan anses utgöra personuppgifter.Arbetssökande hos Bolaget

 • Person- och kontaktinformation, såsom namn, adress, telefonnummer, e- postadress, titel, befattning och arbetsgivare.
 • Uppgifter i personligt brev och CV.
 • I förekommande fall bild.
 • Eventuella övriga upplysningar, som har lämnats av dig, som kan anses utgöra personuppgifter.


Varifrån samlar bolaget in personuppgifter?

Personuppgifter kan samlas in direkt från dig eller på annat sätt. Bolaget kan komma att samla in personuppgifter på annat sätt än från dig om du är hälso- och sjukvårdspersonal, arbetssökande eller om personuppgifterna rapporteras in via kontaktformulär på www.lundbeck.se för rapportering av biverkningar.
När det gäller (potentiella och befintliga) kunder, leverantörer och samarbetspartners samt företagsrepresentanter för (potentiella och befintliga) kunder, leverantörer och samarbetspartners, samlas dina personuppgifter i regel in från det företag eller den organisation som du representerar, men i förekommande fall direkt från dig, t.ex. via e‑post, Bolagets sociala medier eller andra kommunikationskanaler, eller i samband med företagsevenemang eller möten.
Bolaget kan även få personuppgifter om dig från övriga bolag inom Bolagets koncern och/eller från Bolagets övriga samarbetspartners. Bolaget kan vidare komma att använda externa informationstjänster för att, vid behov, komplettera befintlig information, t.ex. med befattnings- och kontaktinformation.
Personuppgifter för hälso- och sjukvårdspersonal samlas in när du tar kontakt med någon av Bolagets säljare, medicinska representanter eller bokningssekreterare, när du besvarar enkäter eller deltar i onlineevenemang, prenumererar på Bolagets nyhetsbrev, rapporterar biverkningar eller har medicinska frågor samt om du deltar i rådgivande möten som Bolaget organiserat. Uppgifter om förskrivning av läkemedel behandlas endast om du själv lämnat sådana uppgifter.
Personuppgifter kan även samlas in från andra källor, såsom dataföretag som erbjuder informationstjänster inom vårdsektorn (t.ex. IQVIA), offentliga källor, gemensamma marknadsföringspartners, säljare, vårdgivarregister, patienter, hemsidor, patientorganisationer, evenemangsföretag, rekryteringsföretag och resebyråer.


Bolagetsbehandling av dina personuppgifter

Dina personuppgifter kan behandlas för olika ändamål och Bolaget behandlar endast de personuppgifter som är relevanta för att uppnå ändamålet eller ändamålen.
För vilka ändamål Bolaget avser att behandla dina personuppgifter samt vilken laglig grund Bolaget har för respektive behandling följer av tabellerna nedan.

Hälso- och sjukvårdspersonal
Ändamål Laglig grund
För att möjliggöra marknadsföring och kommunikation om Bolagets varumärke och Bolagets produkter (t.ex. utskick av nyhetsbrev och annat marknadsförings­material, inbjudan till Bolagets evenemang, möten och andra samman­komster m.m.). Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke, sina varor och andra liknande varor till dig som representant för hälso- och sjukvården (intresseavvägning).
För att planera, genomföra, rapportera samt följa upp Bolagets kontakter med dig och för att fullgöra Bolagets åtaganden gentemot dig som hälso- och sjukvårdspersonal. Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att ha kontakt med dig, t.ex. i syfte att fullgöra avtal eller andra åtaganden gentemot dig eller det företag som du som hälso- och sjukvårdspersonal representerar (intresseavvägning).
För att kunna möjliggöra utbetalningar för utförda tjänster, såsom före­läsningar, skrifter, rådgivande diskussioner m.m. Behandlingen är nödvändig för att kunna utföra finansiella transaktioner överens­komna i ett avtal (fullföljande av avtal).
Om avtalet är ingått med en juridisk person är behandlingen nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att kunna utföra finansiella transaktioner överenskomna i ett avtal (intresseavvägning).
För att kunna föra statistik och planera Bolagets verksamhet. Statistiken ligger till grund för beslut om Bolagets verksamhetsinriktning, planerade aktiviteter och utformning av informationsmaterial. Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att föra statistik, i syfte att planera och ta beslut kring sin verksamhet (intresseavvägning).
För att kunna hantera biverkningar och reklamationer. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra europeisk och nationell lagstiftning för farmakovigilans och produktkvalitetsansvar (laglig skyldighet).
För att uppfylla författningsreglerade krav, exempelvis säkerhetskrav och bokföringskrav. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Bolagets rättsliga förpliktelser (laglig skyldighet).
För att kunna rapportera alla värdeöverföringar som Bolaget genomför, till dig som hälso- och sjukvårdspersonal, i enlighet med den europeiska branschorganisationen EFPIA:s uppförandekod för öppenhet och transparens. Vid Bolagets rapportering av värdeöverföringar behandlas dina personuppgifter baserat på ditt samtycke.
För att genomföra kundundersökningar. Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att utvärdera, utveckla och förbättra sitt varumärke, sina produkter, sin marknadsföring och för att optimera kommunikationen med hälso- och sjukvårdspersonal, patienter och allmänhet (intresseavvägning).
För att kunna bemöta kunder vid reklamationer och garantiärenden. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtalet med kunden (fullföljande av avtal).
För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara potentiella rättsliga anspråk (intresseavvägning).
 

Potentiella och befintliga kunder, leverantörer och samarbetspartners samt företagsrepresentanter för potentiella och befintliga kunder, leverantörer och samarbetspartners
Ändamål Laglig grund
För att kunna hålla kontakten med en representant för den potentiella eller befintliga kunden, leverantören eller samarbetspartnern. Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att ha kontakt med dig eller det företag som du som företagsrepresentant representerar (intresseavvägning).
För att uppfylla författningsreglerade krav, exempelvis säkerhetskrav och bokföringskrav. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Bolagets rättsliga förpliktelser.
För att kunna möjliggöra utbetalningar för utförda tjänster. Behandlingen är nödvändig för att kunna utföra finansiella transaktioner överenskomna i ett avtal (fullföljande av avtal).
Om avtalet är ingått med en juridisk person är behandlingen nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att kunna utföra finansiella transaktioner överenskomna i ett avtal (intresseavvägning).
För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara potentiella rättsliga anspråk (intresseavvägning).


Besökare av Bolagets hemsidor
Ändamål Laglig grund
För att säkerställa driften av Bolagets hemsidor och applikationer, samt för att kunna utveckla Bolagets hemsidor och anpassa dessa bättre utifrån användningen. Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att förbättra, effektivisera, förenkla och utveckla sina hemsidor, för att attrahera fler kunder/samarbetspartners samt för att öka graden av återkommande kunder/ samarbetspartners (intresseavvägning).


Användare av kontaktformulär via www.lundbeck.se för rapportering av biverkning
Ändamål Laglig grund
För att kunna hantera biverkningar och reklamationer. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra europeisk och nationell lagstiftning för farmakovigilans och produktkvalitetsansvar (laglig skyldighet).
För att kunna registrera, övervaka och analysera de biverkningar som rapporteras och att utföra medicinsk och vetenskaplig utvärdering av biverkningar som kan relateras till Bolagets produkter. Detta görs för att säkerställa höga kvalitetsstandarder, förbättra patientvården och patientsäkerheten samt att bedöma risk-nytta-profilen för läkemedel. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra Bolagets rättsliga förpliktelser om övervakning av läkemedelsbiverkningar enligt läkemedelslagen (laglig skyldighet).


Användare av kontaktformulär via Bolagets hemsidor för annat än rapportering av biverkning
Ändamål Laglig grund
För att kunna hantera frågor om Bolagets läkemedel och andra övriga frågor. Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att kunna tillhandahålla information om Bolagets läkemedel vid förfrågan samt för att bemöta de förfrågningar som inkommer via kontaktformuläret (intresseavvägning).

             

Arbetssökande hos Bolaget
Ändamål Laglig grund
För att kunna utvärdera dina möjligheter att erhålla anställningen vid Bolaget och, i förekommande fall, i syfte erbjuda dig anställning och ingå anställningsavtal med dig. Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att rekrytera nya medarbetare (intresseavvägning).
För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk som kan följa av en rekryteringsprocess. Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk (intresseavvägning).


Automatiserat beslutsfattande och profilering

Bolaget använder inte automatiserat beslutfattande vid hanteringen av dina personuppgifter. Profilering kan förekomma vid hanteringen av personuppgifter för dig som hälso- och sjukvårdspersonal. Profilering används enbart för att möjliggöra en effektiv marknadsföring och för att erbjuda dig som hälso- och sjukvårdspersonal produkter eller tjänster som Bolaget tror att du kan vara intresserad av. Detta innebär att dina uppgifter, t.ex. patientkategorier och förskrivna läkemedel, kan analyseras för att få en förståelse för dina intressen och trender. Genom användandet av profilering blir det möjligt för Bolaget att marknadsföra olika produkter till olika målgrupper. Det blir också möjligt för Bolaget att gruppera och göra urval inför sina kontakter med dig, i syfte att nå rätt mottagare med relevant information och därigenom undvika onödig belastning och informationsspridning. Profileringen ska inte medföra några konsekvenser för dig, bortsett från att dina personuppgifter analyseras för att genomföra en riktad marknadsföring.


Särskilda kategorier av personuppgifter

Särskilda kategorier av personuppgifter är personuppgifter som oftast är känsligare än andra, exempelvis uppgifter om hälsa, sexliv och brottmålsdomar. Dessa typer av personuppgifter kräver högre skyddsåtgärder vid behandling. Bolaget samlar som huvudregel inte in särskilda personuppgifter. Bolaget kan dock få tillgång till sådana personuppgifter när den registrerade eller annan lämnar sådan information, exempelvis vid rapportering av biverkningar av läkemedel. För det fall Bolaget får tillgång till särskilda personuppgifter behandlas dessa enligt de särskilda krav som finns samt endast för de ändamål som redogjorts för i ovan tabeller.


Hur länge bevarar bolaget dina personuppgifter?

Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy, eller så länge det finns lagliga rapporterings- eller dokumenteringskrav. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.
Enligt relevant säkerhetsövervakning är Bolaget skyldiga att lagra uppgifter som rapporteras i biverkningsrapporter, vilka kan omfatta personuppgifter, under produktens livstid plus ytterligare 10 år som ett minimum. Lagringstiden för personuppgifterna kan dock vara längre om europeisk eller nationell lag kräver det.
För att uppfylla relevant bokföringslagstiftning kommer vissa personuppgifter att sparas i sju år, beräknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret, till vilket informationen hörde, avslutades.
Uppgifter om arbetssökande sparas tills rekryteringsprocessen för den aktuella tjänsten är avslutad. Bolaget kan även spara de uppgifter som krävs för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara de eventuella rättsliga anspråk som kan uppkomma till följd av din ansökan två år efter avslutad rekrytering.
För närmare information om hur länge Bolaget lagrar specifika personuppgifter, var vänlig kontakta Bolaget. Kontaktuppgifter framgår under avsnittet ”Kontaktinformation” nedan.


Till vilka lämnar bolgat ut dina personuppgifter

Utöver vad som framgår i denna Integritetspolicy lämnar Bolaget inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja Bolagets åtaganden mot dig, kunder, leverantörer och/eller samarbetspartners. Dina personuppgifter kommer inte att säljas till tredje part i reklamsyfte.
Beroende på vilken information du ger Bolaget kan Bolaget dela det med tredje part, inklusive partners, samarbetspartners och/eller myndigheter. Bolaget kommer till exempel att vara skyldigt att överföra personuppgifter till relevanta hälsomyndigheter om du ger Bolaget information om biverkningar av något av Bolagets läkemedel.
I tabellen nedan anges situationer då dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part.

Tredje part Anledningen till att personuppgifterna lämnas ut till tredje part
Andra bolag inom Bolagets koncern Personuppgifter kan behöva överföras till andra bolag inom koncernen eftersom centrala funktioner, såsom marknadsföring och ekonomi, sköts gemensamt inom den koncern som Bolaget ingår i.
Tredjepartsleverantörer (t.ex. reklambyråer, molntjänster och samarbetspartners) Personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredjepartsleverantörer för att de ska kunna fullfölja sina uppdrag för Bolaget, såsom utskick, dataanalys, informationsteknik samt säkerställande av aktuella och korrekta personuppgiftsdata.
Branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige (Lif) Personuppgifter lämnas ut för att Bolaget ska fullgöra sina skyldigheter i enlighet med branschorganisationen EFPIA:s uppförandekod för öppenhet och transparens avseende värdeöverföringar.
Myndigheter Personuppgifter kan komma att överlämnas till myndigheter då det krävs för att uppfylla lagenliga skyldigheter.
Avyttring För det fall Bolaget avser att överlåta hela eller delar av Bolagets verksamhet kan person­uppgifter komma att lämnas ut till en potentiell köpare. Bolaget kommer dock att i största möjliga mån avidentifiera personuppgifterna innan en potentiell köpare får tillgång till sådan dokumentation där personuppgifter framgår.


Personuppgiftsbiträden

Bolaget kan lämna ut personuppgifter till tredjepartsleverantörer som kommer att behandla dina uppgifter å Bolagets vägnar, i syfte att hjälpa till med de tjänster du begär eller för att fullfölja sina uppdrag för Bolaget. Dessa tredjeparts­leverantörer fungerar som personuppgiftsbiträden i förhållande till Bolaget. Bolaget har i förekommande fall ingått personuppgiftsbiträdesavtal med dessa tredjepartsleverantörer i syfte att personuppgifterna vid var tid ska behandlas enligt bestämmelserna i tillämplig dataskyddslagstiftning.


Överföring av personuppgifter till tredje land

Personuppgifterna lagras på Bolagets, och den koncern Bolaget ingår i, datorer/servrar som finns både inom och utom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Detta innebär att Bolaget överför dina personuppgifter till länder utanför EU/EES.
Bolaget vidtar åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och vidtar även de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES, exempelvis genom att tillämpa av EU-kommissionen beslutade standardavtalsklausuler. Bolaget har ingått ett Intra Group-avtal som reglerar upplägget för överföringen av personuppgifter mellan bolagen inom Bolagets koncern, vilket innehåller EU-kommissionen beslutade standardavtalsklausuler. En kopia av detta kan erhållas genom att kontakta Bolaget eller DPO.


Sociala medier

Vad gäller de personuppgifter som förekommer och behandlas på sociala medier, såsom Facebook, Instagram, Twitter, Youtube och LinkedIn hänvisar Bolaget användare till respektive tjänsts policy för information om hur de behandlar personuppgifter. Enligt Bolaget är syftet med behandlingen att representanter för (befintliga och potentiella) kunder och samarbetspartners till Bolaget ska kunna interagera och ha kontakt med Bolaget via sociala medier. Detta för att bidra till en god relation med kunder och samarbetspartners och för att göra Bolagets kundservice och produkt lättillgänglig genom flera olika kanaler. Behandlingen är nödvändig för Bolagets berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke och sina produkter till befintliga och potentiella kunder samt till samarbetspartners (intresseavvägning).


Dina rättigheter

En sammanfattning av dina rättigheter enligt tillämplig lagstiftning följer av tabellen nedan.

Rätt till tillgång Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt att få ut en kopia av de personuppgifter som rör dig och som Bolaget behandlar.
Rätt till rättelse Om de personuppgifter som Bolaget behandlar om dig är felaktiga, ofullständiga eller inaktuella, har du rätt att be Bolaget att rätta dessa.
Rätt till radering Du har rätt att begära att Bolaget raderar dina personuppgifter. Om Bolaget inte har en rättslig grund för att fortsätta behandla personuppgifterna ska de raderas.
Rätt att göra invändningar Under vissa omständigheter har du rätt att invända mot att Bolaget behandlar dina personuppgifter.
Rätt till begränsning av behandling I vissa fall har du rätt att kräva att Bolaget begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att Bolaget endast under vissa förutsättningar får behandla personuppgifterna på annat sätt än genom att lagra dem.
Rätt till dataportabilitet Där personuppgifterna behandlas med ditt samtycke eller med stöd av ett avtal med dig har du rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format samt överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig.
Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet Du har rätt att inge klagomål om Bolagets behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, Box 8114, 104 20 Stockholm.
Automatiserat individuellt beslutsfattande, inklusive profilering Som regel har du rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatiserad bearbetning, inklusive profilering, vilket ger rättsverkningar eller påverkar dig väsentligt. Detta gäller inte om bland annat automatiserat beslutsfattande och profilering är nödvändigt för att ingå eller genomföra ett avtal mellan dig och Bolaget.


Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Bolaget. Bolaget har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Bolaget kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna Integritetspolicy.
Bolaget granskar regelbundet sitt system för eventuella sårbarheter och attacker. När du använder Bolagets kontaktformulär via www.lundbeck.se är överföringen krypterad.


Cookies

Bolaget använder cookiesliknande tekniker i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på sina webbplatser samt för att förbättra webbplatserna och att leverera en bättre och mer personlig service. Informationen lagras i form av en fil innehållande krypterade inloggningsdata. Bolaget använder cookies i enlighet med Bolagets policy för cookies, se policy för cookies här.
Data som samlas in via cookies kan delas med Bolagets tredjeparts-cookieleverantörer, inklusive via plug-ins. I vissa fall kommer Bolaget att betraktas som gemensam personuppgiftsansvarig med några av dessa tredje parter. Du kan läsa mer och hitta en länk till dessa tredjepartsleverantörers integritetsmeddelande i Bolagets cookiepolicy.


Om du inte lämnar dina personuppgifter till bolaget

Du är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifter till Bolaget. Om du inte lämnar dina personuppgifter till Bolaget kommer Bolaget inte att kunna fullgöra sina rättsliga eller avtalsenliga skyldigheter gentemot dig, eller hjälpa dig i förhållande till den förfrågan du begär. Att inte delge Bolaget dina personuppgifter kan begränsa Bolagets interaktionsmöjligheter med dig.
Att du som arbetssökande tillhandahåller Bolaget personuppgifter är en nödvändig förutsättning för att Bolaget ska kunna utvärdera dina möjligheter att erhålla anställning vid Bolaget och för att, i förekommande fall, kunna erbjuda dig anställning och ingå anställningsavtal med dig


Ändringar

Bolaget har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Vid ändringar av denna Integritetspolicy kommer Bolaget att publicera den justerade Integritetspolicyn på www.lundbeck.se, www.alltompms.se, www.alltommigrän.se, www.premalex.se, www.vyepti.se och www.brintellix.se med information om när ändringarna träder ikraft, samt i övrigt på lämpligt sätt informera dig.


Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta Bolaget eller DPO om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill utöva dina rättigheter enligt denna Integritetspolicy eller tillämplig lagstiftning.


Kontaktuppgifter till Bolaget

H. Lundbeck Aktiebolag
Org.nr: 556039-8462
Postadress: Hyllie Boulevard 34, 215 32 Malmö
Telefon: +46 406998200
E-post: sweden@lundbeck.com


Kontaktuppgifter till DPO

H. Lundbeck A/S
Postadress: Ottiliavej 9, 2500 Valby, Denmark
Telefon: + 45 3630 1311
E-post: dataprivacy@lundbeck.com